zpětný odběr baterií

Odběrné místo

GAMA ENERGY s.r.o.
Starozuberská 1446
756 54 Zubří

Telefon

+420 573 034 535
+420 604 978 342

Informační leták o zpětném odběru baterií → (PDF dokument, 628kB)

Informace - zpětný odběr automobilových a olověných baterií

Zpětným odběrem se rozumí odebírání automobilových a olověných baterií od konečných uživatelů, popřípadě od jiných osob v místě určeném výrobcem nebo jejich odebírání posledním prodejcem. Ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vyplývají pro výrobce automobilových a olověných baterií povinnosti, se kterými Vás níže seznámíme.

Předcházení vzniku odpadu

Výrobci automobilových baterií a olověných akumulátorů jsou povinni je navrhovat a konstruovat tak, aby byly snadno demontovatelné, nebezpečné látky v nich obsažené neunikaly do okolí, bylo možné z nich nebezpečné látky vyjmout a bylo usnadněno jejich využití po ukončení jejich životnosti.

Použité materiály by měly být co nejvíce recyklovatelné nebo jinak využitelné, aby byl minimalizován vznik odpadu.

Vysloužilá automobilová a olověná baterie představuje systém tvořený různými materiálovými frakcemi - olovem v různých formách, elektrolytem a plasty.

Možnosti přípravy baterií k opětovnému použití

Pokud je baterie funkční, lze ji použít jako zdroj elektrické energie pro jiné spotřebiče. Problém nastává u hluboce vybité baterie, kdy dochází ke krystalizaci síranu olovnatého na elektrodách článků baterie. Tomuto jevu se říká sulfatace. Baterii lze v mnoha případech zachránit a oživit procesem desulfatace, čili rozpuštěním síranu olovnatého pomocí speciální nabíječky, která dokáže generovat vysokofrekvenční elektrické impulzy a která je běžně dostupná v autoservisech.

Zajištění zpětného odběru

Způsob zajištění zpětného odběru: individuální systém

Výrobce a zpracovatel: GAMA ENERGY s.r.o., Starozuberská 1446, 756 54 Zubří IČZ: CZ03630340, IČZÚJ 545252, web: www.gamaenergy.cz.

Zpětný odběr baterií je prováděn bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez ohledu na jejich chemické složení, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr. Baterie z míst zpětného odběru budou předány konečnému zpracovateli Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. prostřednictvím svozové firmy zpracovatele nebo vlastní přepravou.

Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení místa zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů.

Gama Energy s.r.o. neuvádí na trh baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti. Baterie nebo akumulátory a napájecí sady označujeme grafickým symbolem dle zákona.

Místem zpětného odběru je místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírány automobilové baterie s ukončenou životností.

Místo zpětného odběru je označeno samolepkou:

Provozovatel místa zpětného odběru:

  • nesmí baterii rozebírat nebo do něj jinak zasahovat,
  • může odmítnout převzít baterii v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
  • může odmítnout převzít ke zpětnému odběru baterii, jestliže vzhledem k množství a typu či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že jde o baterie od konečného uživatele, a
  • může odmítnout převzít ke zpětnému odběru baterii v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Veřejné místo zpětného odběru baterií musí být dostupné v každé obci s pověřeným obecním úřadem.

Úloha konečných uživatelů v recyklaci

Konečným uživatelem je osoba užívající baterii, než se stala odpadem a před jejím odevzdáním osobě oprávněné k jeho převzetí podle zákona.

Konečný uživatel smí předat baterii pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek stanovených zákonem poslednímu prodejci, popřípadě jiné osobě určené výrobcem, nestanoví-li zákon jinak.

Seznam míst zpětného odběru olověných baterií nalezne konečný uživatel v Registru míst zpětného odběru spravovaném Ministerstvem životního prostředí ČR.

Možné škodlivé vlivy

Baterie obsahují těžké kovy a jejich sloučeniny a nebezpečný žíravý roztok kyseliny sírové.

Dojde-li během životního cyklu k mechanickému poškození baterie, může dojít k úniku těchto látek do životního prostředí a tím ke kontaminaci půdy nebo vod, čímž může být ohroženo nejen zdraví živočichů, ale i lidí.

Grafický symbol

Na bateriích nebo v jejich průvodní dokumentaci či v návodu k použití jsou uvedeny informace o způsobu zpětného odběru nebo sběru, opětovného použití, využití nebo odstranění.

Z těchto symbolů vyplývá, že olověné baterie nesmí být odstraněny, nýbrž recyklovány.

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností stanovuje:

§ 13
Informování konečného uživatele a osvětová činnost


(1) Výrobce prostřednictvím distributorů zajistí, aby byl konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o způsobu provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

(2) Výrobce je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou na změnu spotřebitelského chování za účelem většího zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru a dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru.

(3) Výrobce je v rámci osvětové činnosti povinen informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o
a) předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
b) možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
c) požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených v souladu s tímto zákonem, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, a o negativních dopadech protiprávního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
d) způsobu zajištění zpětného odběru a
e) dalších skutečnostech, o nichž informují konečné uživatele výrobci na základě § 63 nebo 82.

(4) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní podle odstavce 3 a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů.

§ 82
Informace pro konečné uživatele


Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen prostřednictvím posledních prodejců na vlastní náklady písemně informovat konečné uživatele o
a) požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu s tímto zákonem,
b) způsobu zajištění zpětného odběru,
c) úloze konečných uživatelů v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,
d) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí a
e) významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů podle § 80 odst. 1 písm. a) a c).